Välj en sida

 FBK KLUBBTJÄNST HÖSTEN 2010-09-14

 Datum:         9, 16 och 23 oktober

Tid:               09.00 – 15.00

Fakta att ta hänsyn till

 Basregler:   

Alla som avser att göra klubbtjänst istället för att friköpa med 1500,- kr, MÅSTE utföra 12 timmar sammantaget under året.

Det är mycket viktigt, och varje medlems egen skyldighet, att försäkra sig om att det antal timmar man lägger ner på klubbtjänst verkligen registreras i de listor som kommer att finnas vid varje klubbtjänstdag.

Anmälan görs på de listor som hänger i klubbhuset eller via e-post till: hamnkontoret@falsterbokanalen.se 

Nytt förfarande:

Nytt för i år är att listorna där var och en skall registrera sin närvaro och antal timmar kommer att läggas ut ca kl. 13.00 under respektive klubbtjänstdag.

Också nytt för i år blir att vi kommer att utse arbetslag för varje delprojekt (se nedan) och att arbetslagen får ansvar för att projekten slutförs inom avtalad tid. Detta kan ge möjlighet att utföra arbetstimmar på andra tider än klubbtjänstdagarna.

 Genomförande:

Den första arbetsdagen som Gert-Ove håller i kommer i första hand att ägnas åt arbeten och projekt som rör våra byggnader och områdena i omedelbar närhet av byggnaderna. Gert-Ove har en separat plan för detta.

Under andra arbetsdagen kommer vi att göra sådant som återstår från första dagen samt reparationer inom våra hamnanläggningar; bryggor, slip, etc. I huvudsak de projekt som beskrivs kortfattad nedan.

Sista arbetsdagen kommer att ägnas åt vinterförvaring; ta in vattenslangar, brandsläckare, möbler, cyklar, etc.

Jonas Jönsson och/eller Pål Jensen håller i andra och tredje arbetsdagen.

Projekt beskrivning Ansvarigt arbetslag Beräknas färdigt till
Fortsätta reparera Y-bommar skadade av isen:-          byta ut de flottörer som inte kan repareras

–          reparera flottörer med smältlim där plasten har spruckit

   
Förbereda Y-bommar i kanalen för vintern genom att flytta upp bommarna i översta hålen i bryggfästena för att kunna lyfta upp och lägga bommarna mot kanal slutningen.    
Montera avslutnings Y-bommar på KFB (flytbrygga i kanalen) 1 st höger + 1 st vänster.Reparera skadade kant bräder.    
Montera avslutnings Y-bom, vänster (från sjösidan) på KSB (Svens Brygga)    
Kontrollera kopplingar från Pontona.    
Robban/Rebecca dyka för att inspektera/fotografera ankarkättingar, schackel, etc. för flytbryggor    
Bygga och montera flytbrygga för slip    
Byta däcksplankor på brygga KMV    
Rita, bygga och montera ny landgång till jollebryggan. Den befintliga är för tung.(Kan vänta till senare)    
Förbättra toatömningsanordning för båtar och för campingbilar. (Kan vänta till våren).    
Ta in vattenslangar, brandsläckare, bord/stolar, cyklar    
Eventuellt montera ytterligare räddningsstegar enligt påpekande från Blå Flagg inspektion    
Ta in klubbens båtar Janne J.  
Inspektera hela hamnområdet för att fastställa eventuella andra behov för reparationer (fortlöpande egenkontroll)    

Det kan tillkomma ytterligare arbetsuppgifter senare.

Translate »