Välj en sida

Styrelsen har lagt in en proposition till årsmötet om ändring av stadgarna. För att ändringen skall gå igenom måste den tas på två föreningsmöten i följd varav ett skall vara årsmöte.

Till årsmötet 2008 har det inkommet en motion om att vår Ordförande, i enlighet med stadgarna, borde väljas om i år. Då detta inte framgår av kallelsen anser motionsskrivaren att Ordförande bör lämna sin plats till förfogande för omval eller ett nyval för en ny 2-års mandatperiod skall ske.
I §7.1 står det bl a att styrelsen skall bestå av Ordförande och åtta övriga ledamöter vidare skall Ordföranden och tre ledamöter väljas jämna år och tre ledamöter udda år.
Styrelsen kontrar med att lämna in en proposition om stadgeändring. som anledning säger man i propositionen att stadgarna ändrats vid två tillfällen och att vid senaste ändringen utökades styrelsen från sex till åtta. Likaså säger styrelsen att då man ändrade verksamhetsåret till kalenderår så flyttades årsmötet från november till januari.
Man säger vidare i propositionen att man glömde göra konsekvensändringen i §7.1. Därför lägger man nu denna proposition om stadgeändring.

Efter ovannämnda ändringar föreslås §7.1 få följande lydelse (föreslagna ändringar markeras med citationstecken)
§7 STYRELSE OCH FÖRVALTNING
7.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och åtta övriga ordinarie ledamöter samt minst tre suppleanter. “Ordförande och övriga” ledamöter väljs för en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år. Ordförande och “fyra” ledamöter väljs “udda” år och “fyra” ledamöter “jämna” år.
Valen till styrelse ska om någon så begär vara slutna och ske med röstsedlar.
Vice ordförande, sekreterare och kassör samt ordförande i olika kommittéer som förekommer inom klubben utses inom styrselsen.
Styrelsen kan utse funktionärer för olika uppdrag och vid behov adjungera dem till styrelsen.

För att ändra i stadgarna krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte.

Styrelsen förslår årsmötet:

Att godkänna ovanstående förslag till stadgeändring och
Att hänskjuta frågan för slutgiltigt beslut till nästföljande föreningsmöte.

Translate »