Välj en sida

KartaFrån Vellinge Kommuns hemsida har följande hämtats, citat:
“Vi får ofta frågor om när och var man får vindsurfa, kitesurfa, åka vattenskidor och vattenskoter. Här är svaret.” slut citat

Vellinge Kommuns hemsida, citat:
“Enligt Länsstyrelsens ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken gäller följande:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att vindsurfa, bedriva kitesurfning eller åka vattenskidor under hela året inom de områden som anges med snedstreckad skraffering på nedanstående karta samt under tiden 1 mars – 1 juli inom det område som anges med heldragen linje.

Enligt Länsstyrelsens föreskrift med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter gäller följande:

Vattenskoter får i Vellinge kommuns vattenområden endast användas inom allmän farled samt för transport kortaste väg mellan sjösättningsplats och allmän farled, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.

Ovanstående föreskrifter har tillkommit dels för att skydda badande, dels för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att värna skyddsvärda arter knutna till dessa miljöer. Större delen av områdena igår i kommunens naturreservat och Natura 2000-områden.”
slut citat

Translate »