Välj en sida

Information från mötet med Vellinge kommun och dess ledande politiker avseende ombyggnad av Falsterbokanalen den 21 nov 2016.

Deltagare: Ordf. FBK, Visionsgruppen FBK, Kommunens ledande politiker och ansvariga för kanalprojektet.

Inledningsvis presenterade Anna Mannfalk inkomna yttrande som kommunen har mottagit, däribland yttrande från Länsstyrelsen, FNF, Villa o vägföreningar, SBU samt FBK:s yttrande m.fl.

Dessa yttranden visade både positiva och negativa sidor av Vellinge kommuns planprogram avseende ombyggnad av Falsterbokanalen med omnejd och att det finns en del som kanske behöver ”finslipas”.

Kommunen har tagit till sig en hel del av FBK:s önskemål, vilket är positivt, och i de fortsatta diskussionerna som hade en positiv ton, togs bl.a. upp båtuppställningsplatser som för båtklubben är en viktig fråga för att fortsättningsvis ha en samlad båtklubb och inte som tilltänkt – på flera olika platser. Att vi nu har en inriktning på att befintliga båtplatser på land skall kunna få plats på Sjöfartsverkets och FBK:s befintliga områden och/eller utfyllnaden i direkt anslutning till piren på nordvästra sidan.

Anna M. informerade om att kommunen kommer att behöva se över de tänkta platser som planerats i planprogrammet för husbyggen och att det kanske inte kommer att bli i den utsträckning som först planerats.

Det som ligger närmast i faggorna är att Moderaterna kommer att ha ett samrådsmöte nu i december, där de skall besluta/komma överens om, huruvida kommunen skall gå vidare i programmet.

Därefter bjöd Carina Wutzler in till ett stormöte för medlemmar i klubben, där de presenterar förslaget som då har tagits fram med de ändringar som är gjorda. Mötet kommer att vara i februari månad.

Parallellt med detta kommer FBK:s visionsgrupp jobba vidare med att bl.a. kontakta Länsstyrelsen för att presentera FBK:s förslag på utfyllnad och vad det kommer att innebära i form av eventuell ansökan till Mark o Miljödomstol i Växjö.

Rickard Sommarin
Ordförande
2016-11-29

Translate »